Školní vzdělávací program

Mateřská škola Obora je umístěna do krásné oblasti Chlumů. Tato poloha staví do popředí v našem programu environmentální vzdělávání. Nabízí nám možnost přímého pozorování a úzký kontakt se změnami v přírodě během celého roku. 

Téma školního vzdělávacího programu (ŠVP): 

"Učíme se poznáváme, jaké dary země máme". 

Mateřská škola Obora se hlásí k filozofii programu podpory zdraví. Školní kurikulum je zpracováno podle modelového programu podpory zdraví "Kurikulum podpory zdraví v mateřsé škole".
Dětem vytvoříme příznivé klima, kde se budou cítit v bezpečí a které jim poskytne dostatek prostoru pro osobnostní rozvoj. U dětí vybudujeme základy kompetencí, které jsou důležité pro další etapy vzdělávání. Naučíme děti chránit svoje zdraví i zdraví ostatních. Podpoříme děti v jejich samostantosti při vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a prožitků. Povedeme děti k otevřené komunikaci. Pro získání řečových a jazykových dovedností dětem zajistíme vhodný mluvní vzor. Pro děti s narušenou komunikační schopností zajistíme logopedickou prevenci.

Cíle ŠVP:

● Vytvářet příznivé, přátelské a klidné prostředí bez stresu
● Osvojovat  si základní pravidla chování a základní hodnoty uznávané naší společností
● Rozvíjet poznávací procesy dětí v souladu s jejich individuálními možnostmi
● Vytvářet dostatečné základy kompetencí dětí, které povedou k jejich příznivému rozvoji a vzdělávání
● Vytvářet situace, kdy se dětí učí komunikovat, spolupracovat a hledat řešení. Rozvíjet samostatnost a odpovědnost dětí.   


Podtémata školního vzdělávacího programu:
Struktura vzdělávacího obsanu a vymezená učební nabídka je členěna podle hledisek, která vyjadřují složité vztahy s prostředím společenským i přírodním. Mateřská škola Obora si zvolila pět podtémat.
1. Víme, kam patříme, kdo jsme
2. Co už umíme
3. Poznáváme přírodu a své okolí
4. Objevujeme rozmanitost světa
5. Zajímáme se o své zdraví 

Tematické části školního vzdělávacího programu:
Představují nejkonkrétnější rovinu škoního kurikula a jsou realizovány přímo ve třídě. 
Tematické části vychází z pravidelně se během roku opakujích událostí, činností a z prostředí školy.


„Největší hodnotou v životě člověka je jeho zdraví, jeho nejbližší a svět ve kterém může žít.“ 

Vyhledávání