Provoz školy

Mateřská škola má otevřeno v pracovní dny od 6:30 do 16:00 hodin. 
Vstup do šatny dětí je zabezpečen prostřednictvím telefonu u vstupního vchodu do mateřské školy. Doporučený příchod dětí do mateřské školy je do 8:30 hodin. Po domluvě s třídní učitelkou je možný příchod i později. Děti z mateřské školy mohou vyzvedout zákonní zástupci nebo pověřené osoby uvedené v evidenčním listě dítěte. 
 
Úplata za předškolní vzdělávání 
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena od 1. 9. 2023 na částku 300,- Kč za měsíc. 
Předškoláci a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.  

O prominutí úplaty za předškolní vzdělávání může požádat:
  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
a tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

Úplata a záloha na stravování se hradí jednou částkou.

Denní řád

Denní řád mateřské školy pružně reaguje na individuální možnosti dětí, umožňuje dětem dostatek prostoru pro spontánní hru a respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí.
06:30 - 10:00
Přivítání v mateřské škole, spontánní aktivity dětí individuální nebo skupinové. Hry a činnosti, které si děti volí z nabídky připravené podle aktuální tematické části, cílená příprava předškolních dětí, individuální vzdělávací činnost řízená učitelkou. Pohybové činnosti a hudební činnosti (2x týdně jógová cvičení). 
 
09:00 - 09:30
Průběžná dopolední přesnídávka.
10:00 - 12:00
Pobyt venku (při příznivém počasí se délka pobytu prodlužuje). K pobytu venku využíváme školní zahradu a krásné přírodní prostředí v okolí mateřské školy. 

12:00 - 12:30 
Oběd, příprava na odpolední odpočinek.  
13:00 - 14:00
Odpolední odpočinek. Klidové činnosti dětí s malou potřebou spánku, individuální a skupinová práce s dětmi. 

14:15 - 14:45
Osobní hygiena, odpolední svačina.
 
14:00 - 16:00
Spontánní zájmové činnosti dětí a aktivity řízené učitelkou, hudební a pohybové aktivity. Dokončování činností z dopoledního programu. 
Vyhledávání