Předškoláci

Povinnost předškolního vzdělávání v mateřské škole mají děti, které od začátku školního roku od 1. 9. do 31. 8. dovrší 6 let věku. Tato povinnost se vztahuje rovněž na děti, kterým byl udělen odklad školní docházky (OŠD). Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Stanovená doba povinného předškolního vzdělávání je v Mateřské škole Obora od 8:00 do 12:00 hodin. V případě nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen dítě z docházky do mateřské školy písemně omluvit. Omluvný list dítěte je uložen v šatně dětí.
Cílená příprava na školní docházku v mateřské škole
Realizujeme s předškolními dětmi pedagogickou diagnostiku „Předcházíme poruchám učení“. Tato diagnostická metoda se zaměřuje zejména na poznávací funkce a vnímání dítěte. Jde zejména o sféru, která ovlivňuje výkony dítěte v oblasti čtení, psaní a počítání.  Diagnostické šetření obsahuje 19 úkolů. Následně jsou s předškolními dětmi podle výsledku diagnostiky procvičovány oslabené oblasti. 
Předškoláček
Předškolní příprava v mateřské škole je realizovaná 1x týdně dopoledne s paní učitelkou. Pro tuto přípravu paní učitelky využívají materiály Jiřiny Bednářové (Kreslení před psaním, Předčíselné představy, Sluchové vnímání, Jedním tahem a Zrakové vnímání). K procvičování jednotlivých oblastí využívají paní učitelky také aktivity na interaktivní tabuli.   
Vyhledávání